algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van L2 PAARDENSPORT 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die L2 paardensport., gevestigd te Best, hierna te noemen L2, is aangegaan. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op elk contact tussen L2 en opdrachtgever, ongeacht welk communicatiemiddel er wordt gebruikt 
1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden. 
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door L2 zijn overeengekomen. Bij het ontbreken van een dergelijke schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen. 
1.4. L2 accepteert alleen de voorwaarden van derden indien en voorzover L2 (delen van) die voorwaarden uitdrukkelijk, daarom uitsluitend schriftelijk, heeft aanvaard met betrekking tot een bepaalde overeenkomst. 
1.5. Aanvaarding als bedoeld in lid 4. is altijd eenmalig en geldt niet voor volgende transacties met bedoelde derde. 
1.6. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan elke consument, elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon die met L2 een overeenkomst aangaat. 
1.7. Onder artikel wordt in deze overeenkomst verstaan alle producten, zaken en goederen die onderwerp van een overeenkomst tussen L2 en opdrachtgever kunnen zijn en door of via L2 kunnen worden verkocht en geleverd. 

Artikel 2. Aanbiedingen 
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opgegeven prijzen zijn af magazijn van L2, daarom exclusief verzendkosten, en zijn exclusief omzetbelasting en emballage. 
2.2. Aan een opdrachtgever persoonlijk en schriftelijk afgegeven prijzen en productinformatie binden L2 alleen dan indien dit uitdrukkelijk in de aanbieding is vermeld en gedurende maximaal 14 dagen.
2.3. Alle overigens afgegeven prijzen en productinformatie, zoals in de webwinkel en in brochures en catalogussen, wijzigen voortdurend en binden L2 daarom uitsluitend voorzover deze bij opdracht bevestigd worden door L2
2.4. Alle overige door L2 verschafte informatie, zoals tekeningen, afbeeldingen, drukwerk etc. zijn te goeder trouw en zo waarheidsgetrouw en volledig mogelijk verstrekt. 

Artikel 3. Overeenkomst 
3.1 Overeenkomsten met L2 zijn pas bindend nadat deze door L2 schriftelijk zijn bevestigd. 
3.2. L2 heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien naar oordeel van L2 opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn.
3.3 L2 heeft voorts het recht om gemotiveerd een opdracht of aanvraag te weigeren of aan een levering bepaalde voorwaarden te verbinden. Aan personen zonder vaste woon of verblijfplaats wordt niet geleverd. 


Artikel 4. Prijzen 
4.1. Op alle overeenkomsten zijn de prijzen van toepassing die gelden op het tijdstip waarop de overeenkomsten zijn aangegaan 
4.2. Prijslijsten en reclame-uitingen binden L2 niet omdat zij voortdurend kunnen wijzigen.
4.3. Voor de prijzen van diensten geldt dat L2 het recht heeft om de overeengekomen prijs na het afsluiten van de overeenkomst te verhogen met tussentijdse stijgingen van lonen, sociale lasten en andere overheidsheffingen. 
4.4. L2 kan de prijzen van artikelen alleen dan verhogen nadat de overeenkomst is afgesloten indien dit het gevolg is van maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. In dat geval heeft opdrachtgever het recht om af te zien van de koop. 


Artikel 5. Levering 
5.1. Door L2 afgegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten opgegeven schattingen. L2 dient zich zorgvuldig in te spannen om de afgegeven leveringstermijnen te realiseren. Levering dient tenminste binnen dertig dagen plaats te vinden.Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de opdracht zonder kosten te annuleren. Indien levering van een artikel niet meer mogelijk is zal L2, in overleg met opdrachtgever, zich inspannen om een vervangend artikel te leveren. 
5.2 Levering vindt niet eerder plaats dan nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
5.3. Verzending van artikelen geschiedt op een door L2 aan te geven wijze. De meerkosten van een door opdrachtgever gewenste andere wijze van transport zijn voor rekening van opdrachtgever. 
5.4. Als plaats van levering geldt het woonadres van opdrachtgever dat het laatst aan L2 kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
5.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust tot het moment van bezorging bij L2, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 6. Wijzigingen 
6.1. De meerkosten van door opdrachtgever gewenste wijzigingen in een opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever. 
6.2. Gewenste wijzigingen dienen altijd schriftelijk aaN L2 te worden doorgegeven. 
6.3. Wijzigingen kunnen de levertijd veranderen. 


Artikel 7. Annulering en retouren 

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via h.o.l2-best@hotmail.nl.  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.Artikel 8. Terugbetaling 
 L2 zal eventueel aan opdrachtgever terug te betalen bedragen binnen uiterlijk 14dagen, nadat de verschuldigdheid is vastgesteld en door L2 is erkend, voldoen. 


Artikel 9. Reclame 
9.1. Opdrachtgever dient het geleverde zorgvuldig bij levering te inspecteren. Eventuele gebreken dienen binnen vijftien dagen na de datum van levering schriftelijk te worden gemeld bij L2. Indien dit niet geschiedt wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin het artikel is geleverd. 
9.2. L2 zal na ontvangst van een klacht de klacht binnen veertien dagen beoordelen en controleren. 
9.3. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter . Partijen kunnen op dat moment ook bindende arbitrage overeenkomen.


Artikel 10. Garantie 
10.1. Gedurende een nader over een te komen periode geeft L2 een garantie voor materiaal- en fabricagefouten die bij normaal gebruik ontstaan. 
10.2. De garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik. De garantie geldt tevens niet voor andere oorzaken dan materiaal- en fabricagefouten. Voorts is de garantie niet van toepassing ingeval de overeenkomst de koop en verkoop van gebruikte artikelen betreft. Garantie wordt niet verstrekt op loon en gewerkte uren, deze worden in rekening gebracht. 
10.3. De garantie van L2 gaat nimmer uit boven de door de fabrikant verstrekte garantie. 


Artikel 11. Aansprakelijkheid 
11.1. L2 is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die direct of indirect ontstaan door: overmacht, handelen of nalaten van opdrachtgever of zijn ondergeschikten of door opdrachtgever te werk gestelde personen of instanties, nalatigheid van opdrachtgever in het onderhouden van het artikel, normale slijtage door gebruik, verkleuring bijvoorbeeld door inwerking van licht, enige andere van buiten komende oorzaak. 
11.2. L2 is slechts aansprakelijk, tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal, en/of aan eigendommen van opdrachtgever of van derde voorzover deze schade is ontstaan door schuld van L2  of van de door L2 te werk gestelde derden. 
11.3. De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook is voorts beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekering van L2 dekt. 
11.4. L2 zal zich zorgvuldig verzekeren en verzekerd houden tegen schade als hier bedoeld. 
11.5. L2 is niet aansprakelijk voor indirecte, bedrijfs- en/of gevolgschade. 


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
12.1. Alle geleverde artikelen, zaken of goederen zijn en blijven eigendom van L2 tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. L2 kan het geleverde terugvorderen ingeval opdrachtgever in gebreke blijft te betalen. 
12.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de beschikkingsmacht over het geleverde over te dragen aan derden of anderszins in de beschikkingsmacht van derden te brengen zolang algehele betaling niet heeft plaatsgevonden. 


Artikel 13. Ontbinding 
13.1. Elk der partijen heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten in geval van wanprestatie door de andere partij. 
13.2. L2 heeft voorts het recht om de overeenkomst te ontbinden in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of is overgenomen door derden of inden blijkt van het voornemen van opdrachtgever om het land waarin hij woont te verlaten. In al deze gevallen zijn alle vorderingen van L2 op opdrachtgever direct opeisbaar. 


Artikel 14. Betaling 
14.1. Betaling van artikelen dient steeds voor of bij levering te geschieden. 
14.2. In geval van levering van diensten dient betaling als volgt te geschieden: 50% bij opdracht, 25% bij levering en 25 % binnen veertien dagen na de datum waarop de nacalculatie factuur wordt opgemaakt. 
14.3. L2 is gerechtigd om na de vervaldatum direct rente, te weten 1% per maand, in rekening te brengen over de vervallen bedragen. 
14.4 L2 is voorts gerechtigd om alle incasso kosten, dus ook de buitengerechtelijke, op opdrachtgever te verhalen. 


Artikel 15. Toepasselijk Recht en geschillen
15.1. Op alle overeenkomsten en transacties van L2 is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Heb je vragen?  mail naar: H.O.L2-Best@hotmail.nl

Algemene voorwaarden van L2 PAARDENSPORT

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die L2 paardensport., gevestigd te Best, hierna te noemen L2, is aangegaan. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op elk contact tussen L2 en opdrachtgever, ongeacht welk communicatiemiddel er wordt gebruikt
1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door L2 zijn overeengekomen. Bij het ontbreken van een dergelijke schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
1.4. L2 accepteert alleen de voorwaarden van derden indien en voorzover L2 (delen van) die voorwaarden uitdrukkelijk, daarom uitsluitend schriftelijk, heeft aanvaard met betrekking tot een bepaalde overeenkomst.
1.5. Aanvaarding als bedoeld in lid 4. is altijd eenmalig en geldt niet voor volgende transacties met bedoelde derde.
1.6. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan elke consument, elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon die met L2 een overeenkomst aangaat.
1.7. Onder artikel wordt in deze overeenkomst verstaan alle producten, zaken en goederen die onderwerp van een overeenkomst tussen L2 en opdrachtgever kunnen zijn en door of via L2 kunnen worden verkocht en geleverd.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opgegeven prijzen zijn af magazijn van L2, daarom exclusief verzendkosten, en zijn exclusief omzetbelasting en emballage.
2.2. Aan een opdrachtgever persoonlijk en schriftelijk afgegeven prijzen en productinformatie binden L2 alleen dan indien dit uitdrukkelijk in de aanbieding is vermeld en gedurende maximaal 14 dagen.
2.3. Alle overigens afgegeven prijzen en productinformatie, zoals in de webwinkel en in brochures en catalogussen, wijzigen voortdurend en binden L2 daarom uitsluitend voorzover deze bij opdracht bevestigd worden door L2
2.4. Alle overige door L2 verschafte informatie, zoals tekeningen, afbeeldingen, drukwerk etc. zijn te goeder trouw en zo waarheidsgetrouw en volledig mogelijk verstrekt.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Overeenkomsten met L2 zijn pas bindend nadat deze door L2 schriftelijk zijn bevestigd.
3.2. L2 heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien naar oordeel van L2 opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn.
3.3 L2 heeft voorts het recht om gemotiveerd een opdracht of aanvraag te weigeren of aan een levering bepaalde voorwaarden te verbinden. Aan personen zonder vaste woon of verblijfplaats wordt niet geleverd.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Op alle overeenkomsten zijn de prijzen van toepassing die gelden op het tijdstip waarop de overeenkomsten zijn aangegaan
4.2. Prijslijsten en reclame-uitingen binden L2 niet omdat zij voortdurend kunnen wijzigen.
4.3. Voor de prijzen van diensten geldt dat L2 het recht heeft om de overeengekomen prijs na het afsluiten van de overeenkomst te verhogen met tussentijdse stijgingen van lonen, sociale lasten en andere overheidsheffingen.
4.4. L2 kan de prijzen van artikelen alleen dan verhogen nadat de overeenkomst is afgesloten indien dit het gevolg is van maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. In dat geval heeft opdrachtgever het recht om af te zien van de koop.

Artikel 5. Levering
5.1. Door L2 afgegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten opgegeven schattingen. L2 dient zich zorgvuldig in te spannen om de afgegeven leveringstermijnen te realiseren. Levering dient tenminste binnen dertig dagen plaats te vinden.Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de opdracht zonder kosten te annuleren. Indien levering van een artikel niet meer mogelijk is zal L2, in overleg met opdrachtgever, zich inspannen om een vervangend artikel te leveren.
5.2 Levering vindt niet eerder plaats dan nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
5.3. Verzending van artikelen geschiedt op een door L2 aan te geven wijze. De meerkosten van een door opdrachtgever gewenste andere wijze van transport zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.4. Als plaats van levering geldt het woonadres van opdrachtgever dat het laatst aan L2 kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
5.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust tot het moment van bezorging bij L2, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Wijzigingen
6.1. De meerkosten van door opdrachtgever gewenste wijzigingen in een opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever.
6.2. Gewenste wijzigingen dienen altijd schriftelijk aaN L2 te worden doorgegeven.
6.3. Wijzigingen kunnen de levertijd veranderen.

Artikel 7. Annulering en retouren
7.1. Opdrachtgever heeft het recht om binnen zeven dagen de opdracht schriftelijk of per e-mail (naar H.O.L2-Best@hotmail.nl ) te annuleren. In het geval dat L2 in deze periode het artikel al heeft toegezonden zijn de kosten van toezending altijd voor rekening van opdrachtgever.
7.2. Opdrachtgever heeft voorts het recht om geleverde artikelen binnen 15 dagen na levering voldoende gefrankeerd terug te zenden. Daarbij kan opdrachtgever aangeven of hij de artikelen wenst te ruilen of dat hij het aankoopbedrag wenst terug te ontvangen. Onder aankoopbedrag wordt uitsluitend de prijs van het artikel verstaan en dus niet de eventueel betaalde overige kosten (van verzending, emballage en dergelijke).

Artikel 8. Terugbetaling
8.1. L2 zal eventueel aan opdrachtgever terug te betalen bedragen binnen uiterlijk dertig dagen, nadat de verschuldigdheid is vastgesteld en door L2 is erkend, voldoen.

Artikel 9. Reclame
9.1. Opdrachtgever dient het geleverde zorgvuldig bij levering te inspecteren. Eventuele gebreken dienen binnen vijftien dagen na de datum van levering schriftelijk te worden gemeld bij L2. Indien dit niet geschiedt wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin het artikel is geleverd.
9.2. L2 zal na ontvangst van een klacht de klacht binnen veertien dagen beoordelen en controleren.
9.3. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter . Partijen kunnen op dat moment ook bindende arbitrage overeenkomen.

Artikel 10. Garantie
10.1. Gedurende een nader over een te komen periode geeft L2 een garantie voor materiaal- en fabricagefouten die bij normaal gebruik ontstaan.
10.2. De garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik. De garantie geldt tevens niet voor andere oorzaken dan materiaal- en fabricagefouten. Voorts is de garantie niet van toepassing ingeval de overeenkomst de koop en verkoop van gebruikte artikelen betreft. Garantie wordt niet verstrekt op loon en gewerkte uren, deze worden in rekening gebracht.
10.3. De garantie van L2 gaat nimmer uit boven de door de fabrikant verstrekte garantie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. L2 is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die direct of indirect ontstaan door: overmacht, handelen of nalaten van opdrachtgever of zijn ondergeschikten of door opdrachtgever te werk gestelde personen of instanties, nalatigheid van opdrachtgever in het onderhouden van het artikel, normale slijtage door gebruik, verkleuring bijvoorbeeld door inwerking van licht, enige andere van buiten komende oorzaak.
11.2. L2 is slechts aansprakelijk, tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal, en/of aan eigendommen van opdrachtgever of van derde voorzover deze schade is ontstaan door schuld van L2 of van de door L2 te werk gestelde derden.
11.3. De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook is voorts beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekering van L2 dekt.
11.4. L2 zal zich zorgvuldig verzekeren en verzekerd houden tegen schade als hier bedoeld.
11.5. L2 is niet aansprakelijk voor indirecte, bedrijfs- en/of gevolgschade.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle geleverde artikelen, zaken of goederen zijn en blijven eigendom van L2 tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. L2 kan het geleverde terugvorderen ingeval opdrachtgever in gebreke blijft te betalen.
12.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de beschikkingsmacht over het geleverde over te dragen aan derden of anderszins in de beschikkingsmacht van derden te brengen zolang algehele betaling niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 13. Ontbinding
13.1. Elk der partijen heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten in geval van wanprestatie door de andere partij.
13.2. L2 heeft voorts het recht om de overeenkomst te ontbinden in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of is overgenomen door derden of inden blijkt van het voornemen van opdrachtgever om het land waarin hij woont te verlaten. In al deze gevallen zijn alle vorderingen van L2 op opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 14. Betaling
14.1. Betaling van artikelen dient steeds voor of bij levering te geschieden.
14.2. In geval van levering van diensten dient betaling als volgt te geschieden: 50% bij opdracht, 25% bij levering en 25 % binnen veertien dagen na de datum waarop de nacalculatie factuur wordt opgemaakt.
14.3. L2 is gerechtigd om na de vervaldatum direct rente, te weten 1% per maand, in rekening te brengen over de vervallen bedragen.
14.4 L2 is voorts gerechtigd om alle incasso kosten, dus ook de buitengerechtelijke, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15. Toepasselijk Recht en geschillen
15.1. Op alle overeenkomsten en transacties van L2 is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Heb je vragen? mail naar: H.O.L2-Best@hotmail.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 l2paardensport | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel